POLITICA GENERALĂ DE CONFIDENȚIALITATE CALITAKROPOLIS S.R.L.

în colectarea, procesarea și păstrarea datelor cu caracter personal

În baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), prezenta politică de confidențialitate vizează numai clienții CALITAKROPOLIS S.R.L. şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului nostru. CALITAKROPOLIS S.R.L. depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale în calitate de persoană vizată atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, prin prezenta politică stabilim atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveți ca și persoană vizată dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitați website-ul nostru.

CALITAKROPOLIS S.R.L. se aliniază prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și prin prezenta politică generală de confidențialitate vom puncta câteva aspecte importante.

1. Scopul utilizării datelor cu caracter personal în calitate de persoană vizată

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoană vizată vă exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către CALITAKROPOLIS S.R.L. a datelor colectate în urmatoarele scopuri:

  • Pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
  • Pentru a vă prelua solicitările online transmise prin intermediul formularului pus la dispoziție pe site-ul ro caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
  • Pentru a vă contacta în eventualitatea oricăror probleme ivite în prestarea serviciilor, caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, numărul dumneavoastră de telefon fix/mobil;
  • Pentru procesul de recrutare atunci când aplicați online pentru una din pozițiile deschise spre ocupare, caz în care ne va fi necesar numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail. Aplicarea la un job/recrutare. Atunci când aplicați pentru un job în cadrul CALITAKROPOLIS S.R.L. datele personale vor fi procesate și controlate de către CALITAKROPOLIS S.R.L. și vor fi folosite numai în scopul recrutării (interviu, comunicări ce au legătura cu procesul de recrutare). Datele cu caracter personal ce sunt folosite în procesul de recrutare nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea necesară recrutării și nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă aplicanții/candidații doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale după încheierea procesului de recrutare, sunt rugați să contacteze calitakropolis@gmail.com

Datele dumneavoastră colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atât timp cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

2. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Pe toată durata în care datele personale sunt păstrate de către CALITAKROPOLIS S.R.L., dumneavoastră în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care CALITAKROPOLIS S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email calitakropolis@gmail.com.

În plus, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa calitakropolis@gmail.com. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

3. Transferul de date

CALITAKROPOLIS S.R.L. nu vă transferă, vinde sau oferă la schimb datele dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

4. Securitatea datelor dumneavoastră

CALITAKROPOLIS S.R.L. a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului CALITAKROPOLIS S.R.L..

6. Responsabilitate

CALITAKROPOLIS S.R.L. este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR cât și pentru principiile stabilite în această politică. CALITAKROPOLIS S.R.L. va menține sub responsabilitatea sa un registru în care va ține o evidență a procesării datelor cu caracter personal și scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email calitakropolis@gmail.com

7. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. În cazul în care se constată posibile încălcări ale securităţii datelor. CALITAKROPOLIS S.R.L. are obligația notificării Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

8. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisă în art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoană vizată așa cum sunt prevăzute în art. 2 din prezenta politică și de regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la calitakropolis@gmail.com

9. Plângeri/sesizări/solicitări și termene de răspuns

Utilizatorii ale căror date au fost colectate și sau procesate și pentru ale căror scopuri și-au dat consimțământul, pe toată perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plângeri / sesizări / solicitări către CALITAKROPOLIS S.R.L. transmițând astfel un email la adresa calitakropolis@gmail.com. Termenul de răspuns pentru astfel de plângeri/sesizări/solicitări este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii și înregistrării acestora.

10. Modificări/completări ale acestei politici

CALITAKROPOLIS S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica aceasta politică unilateral ori de câte ori consideră că este nevoie și sau de exemplu în urma unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei politici, CALITAKROPOLIS S.R.L. le va face cunoscute prin intermediul website-ului www.calitakropolis.ro. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește politica generală de confidențialitate.

11. Date de contact

CALITAKROPOLIS S.R.L., cu sediul în mun. Galați, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J17/854/2006, cod fiscal nr. 18693791, adresa de email: calitakropolis@gmail.com.